EXAMPLE

BŁ. MATKA CELINA BORZĘCKA » Modlitwy, nowenny, rozważania

Nowenna - modlitwa za różne stany

MODLITWA  ZA  RÓŻNE  STANY

 (przygotowana dla Parafii w Kwasówce na Białorusi i przeprowadzona

przed wprowadzeniem relikwii bł. Celiny do kaplicy filialnej w Świsłoczy, 7.12.2008 r.)

 1 DZIEŃ: młodość Celiny - modlitwa za dzieci i młodzież

Kościół wciąż ukazuje świętych i błogosławionych, mówiąc w ten sposób, że świętość jest możliwa. Święci są znakiem, że zawsze można naśladować Chrystusa i dawać o Nim świadectwo. Wśród niech jest błogosławiona Celina Borzęcka. Pragniemy poznać jej życie i prosić, by była naszą orędowniczką u Boga.

Celina z Chludzińskich Borzęcka urodziła się 29 października 1833 r. w Antowilu koło Orszy, na dawnych kresach Rzeczypospolitej (obecnie Białoruś). Tutaj przeżywała radosne dzieciństwo. Fundamentem wychowania dzieci w rodzinie Chludzińskich była żywa wiara, miłość Boga i bliźniego oraz miłość Ojczyzny. Celina mając dziesięć lat, przystąpiła do I Komunii św. i wtedy zapragnęła oddać się całkowicie Bogu. Do tej myśli wracała w następnych latach, pytając Boga: Co chcesz, abym uczyniła z życiem moim?

Z tego okresu życia Celiny zachowały się takie zapisy: W dzieciństwie moim zawsze byłam otoczona osobami mi życzliwymi ... (...).Tyle pociechy doznałam w życiu moim, kochając tak serdecznie rodzeństwo moje, jedyną siostrę i kochanego brata (...). Kto nie doznał wrażeń w młodości obok starań i pieszczot matki, kto nie uczuł szczęścia wśród rodziny, krewnych i przyjaciół, ten skamieniałe ma serce i nierozwinięte uczucia.

 Poznając lata młodości bł. Celiny, módlmy się za dzieci, aby szanowały rodziców i starszych, módlmy się za młodzież, aby z Bożą pomocą rozeznawała swoją przyszłość. Módlmy się za tych, którym trudno dokonać życiowego wyboru - czy to będzie małżeństwo czy poświęcenie Bogu jako kapłan czy siostra zakonna.

Boże, który jesteś Mądrością, powierzamy Ci młodych i prosimy dla nich o umiejętność dokonywania mądrych wyborów. Daj światło Twego Ducha Świętego wszystkim, którzy stają przed trudem wyboru przyszłości. Panie, pomagaj młodym w przezwyciężaniu trudności i lęków, jeżeli powołujesz ich, aby całkowicie poświęcili się Tobie. Oświecaj umysły młodych, by decyzje, jakie podejmują były zgodne z Twoją wolą. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wstawiennictwu bł. Celiny Borzęckiej, wrażliwej na natchnienia Ducha Świętego, powierzmy nasze dzieci i młodzież:

Litania do bł. Celiny:

 

2 DZIEŃ: małżeństwo Celiny z Józefem - modlitwa za małżeństwa i rodziny

 Święci wskazują cele, które nas przekraczają, ale nie są ponad nasze siły. Potrzebujemy świętych: wzniosłości ich myśli, odwagi i siły ducha, przykładu nie poddawania się przeciwnościom. Wśród nich jest błogosławiona Celina Borzęcka. Pragniemy poznać jej życie i prosić, by była naszą orędowniczką u Boga.

 Rodzice Celiny widzieli jej przyszłość w małżeństwie a ona sama pragnęła oddać swe życie Bogu i wstąpić do klasztoru Sióstr Wizytek w Wilnie. Po modlitwie przed obrazem Maryi Ostrobramskiej i rozeznaniu ze spowiednikiem - Celina wyraziła zgodę na małżeństwo, przyjmując je jako wolę Bożą. 26 listopada 1853 r. w katedrze wileńskiej poślubiła Józefa Borzęckiego. Małżonkowie zamieszkali w rodzinnym majątku Józefa w Obrembszczyźnie. W domu Borzęckich kwitło szczęście oparte na wzajemnej miłości, życzliwości i wyrozumiałości. Siły do codziennej pracy i wierności małżeńskiej czerpali z modlitwy oraz udziału we Mszy św. w kościele parafialnym, bądź w domowej kaplicy, która często gościła Proboszcza z Indury, Ks. Henryka Korsaka.

O życiu małżonków Celiny i Józefa we wzajemnym poszanowaniu i miłości świadczą zachowane do dzisiaj zapisy. Józef Borzęcki pisał do córek o żonie: Kochane córki! Ponieważ zdrowie moje coraz słabsze i niedługo może mnie Bóg pozwoli z wami rozmawiać, nie zamknąłbym oczu spokojnie, żebym wam nie objawił, czym była i jest dla nas najlepsza matka. Celina po śmierci męża napisała: Wszystko odtąd w życiu niczym było w porównaniu z krzyżem, który Bóg mi zesłał; samotność gorzka, brak rady w życiu, opuszczenie, uczucie niedowierzania ludziom, na koniec rozpacz - na przemian miotają duszę moją od chwili, kiedy anioł mój opiekuńczy uleciał, gdy ojca Bóg wam zabrał, moje dzieci drogie.

 Poznając dzisiaj życie bł. Celiny w małżeństwie, módlmy się za narzeczonych, aby owocnie wykorzystali czas przygotowania do sakramentu małżeństwa. Módlmy się również za małżonków i wszystkie rodziny naszej parafii:

Wszechmogący Boże, Ty ustanowiłeś małżeństwo, aby kobieta i mężczyzna uświęcali się nawzajem i współpracowali z Tobą w dziele stwarzania. Spraw, by Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich rodzin. Spraw, by młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, by miłość umacniana łaską sakramentu małżeństwa okazywała się mocniejsza od słabości i kryzysów, przez jakie przechodzą rodziny. Boże spraw, aby Kościół  mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny. Ty, który jesteś Życiem, Prawdą i Miłością w jedności Syna i Ducha Świętego. Amen.

Wstawiennictwu bł. Celiny Borzęckiej, oddanej i wiernej małżonki, powierzmy nasze rodziny:

Litania do bł. Celiny

 

3 DZIEŃ: wdowieństwo Celiny - modlitwa za żyjących samotnie

 Święci to ludzie różnych zawodów, przedstawiciele różnych krajów, kapłani, siostry zakonne, osoby świeckie, dzieci, młodzi, małżonkowie czy żyjący samotnie. Wśród niech jest błogosławiona Celina Borzęcka. Pragniemy poznać jej życie i prosić, by była naszą orędowniczką u Boga.

 Małżeństwo to sakrament miłości, a miłość sprawdza się w trudach i cierpieniu. Po 16 latach szczęśliwego małżeństwa na Celinę spadł ciężar, który zdawał się przerastać jej siły: mąż Józef doznał ataku paraliżu i stracił władzę w nogach. W ciągu pięciu lat Celina czyniła co mogła, by ratować życie męża, będąc troskliwą pielęgniarką. Gdy Bóg odwołał męża z tego świata, jako wdowa podjęła odpowiedzialność za wychowanie dorastających córek i zarządzanie majątkiem.

Celina w „Pamiętniku dla córek" pozostawiła takie zapisy dotyczące doświadczeń tego czasu: Cierpienia ojca, a boleść nasza nadto wam są pamiętne ... Rok temu był jeszcze wśród nas, a chociaż zbolały fizycznie i moralnie, dusza jego czysta a tak piękna, czyż nie zostawiła na zawsze dla nas wrażenia świętości a pewności, że lepiej mu tam, gdzie jest teraz, że odkąd uczuł chwałę Bożą w niebie, odtąd ona go tylko zajmuje. (...) Moje drogie dzieci, pokochajcie cierpienie ze względu na jego wielką cenę, obowiązek i miłość niech was prowadzą a nadzieja lepszego życia niech was ożywia.

 Poznając doświadczenie Celiny Borzęckiej, czterdziestoletniej wdowy, módlmy się za tych spośród nas, których współmałżonków Bóg powołał już do siebie i za wszystkich, którzy żyją samotnie.

Najłaskawszy i miłosierny Boże, z Twojej woli niektórzy spośród nas podążali razem drogą życia małżeńskiego. Powołałeś jednego ze współmałżonków do siebie, a drugiego napełniłeś bólem rozłąki. Prosimy Cię, abyś zmarłym okazał swoje miłosierdzie. Żyjących współmałżonków  umocnij w wierze w trwające nadal więzy miłości. Niech doświadczenie Twojej miłości pozwala nam wszystkim dobrze wykorzystać czas pielgrzymowania na ziemi, by móc uwielbiać Ciebie na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wstawiennictwu bł. Celiny Borzęckiej, ofiarnej i pełnej pobożności wdowy, polecamy wszystkich żyjących samotnie.

Litania do bł. Celiny:

 

4 DZIEŃ: Celina jako mądra wychowawczyni córek - troska o wychowanie dzieci i młodzieży

 Święci rodzą świętych. Kontakt z nimi otwiera drogę do duchowych zmartwychwstań, do trwałych nawróceń i narodzin nowych świętych. Wśród nich jest bł. Celina Borzęcka, która żyła na naszej ziemi. Pragniemy ją poznać, aby przygotować się do uroczystego wprowadzenia jej relikwii i prosić, by była naszą orędowniczką u Boga.

 Małżeństwu Borzęckich Bóg powierzył czworo dzieci: syna i trzy córki. Dwoje z nich Bóg powołał do siebie we wczesnym dzieciństwie. Wychowanie córek po śmierci męża spoczęło na barkach Celiny. Pragnęła przekazać im przede wszystkim to, co sama wyniosła z domu rodzinnego, a więc pobożność i umiłowanie praktyk religijnych. Z wytrwałością uczyła córki postaw, które podobają się Bogu i wzbudzają szacunek ludzi. Była matką, która dostrzegała zarówno wrodzone dary i zalety jak i wady dziewczynek oraz umiała stawiać im wymagania w pracy nad sobą.

Znakiem talentu pedagogicznego Celiny Borzęckiej jest „Pamiętnik dla córek", którego treść zachowała się do naszych czasów. Czytamy w nim między innymi: Spostrzeżenia, które czynić będę (...), może wam posłużą do uniknięcia złego i do pohamowania złych skłonności. Gdy nie będę już z wami, cenniejsze się staną dla was moje życzenia, pobłażliwszymi będziecie na moje wymagania, które (...) jedną tylko miały pobudkę - dobro i szczęście wasze.

Młodszej córce, Jadwidze radziła: Małe wybuchy złości czynią cię niemiłą dla innych i psują wszystko, co twoja bogata natura mogłaby zdziałać (...). Pan Bóg ci daje okazję do staczania ciągłej walki ze sobą, ażeby pycha i zarozumiałość nie wcisnęły się do twego serca, bo człowiek jest niewiele wart, jeżeli bezustannie nie stara się być lepszym.

Celina Borzęcka zauważając kaprysy starszej córki Celinki, napominała: Gdy ci Bóg dał dostatnich rodziców, właściwiej zwrócić myśl twoją do nieszczęśliwych gdy uczucie próżności górę bierze; znajdziesz zadowolenie wewnętrzne, gdy tę skłonność przezwyciężysz, a dając ubogiemu, miłą ci się stanie owa stara sukienka, na którą narzekasz.

 Poznając doświadczenie Celiny jako wychowawczyni swoich córek, módlmy się za wszystkich rodziców:

Wszechmogący Boże, wspieraj swą łaską wszystkich rodziców. Pomóż im być dobrymi rodzicami, którzy kochają swoje dzieci ale i z miłości stawiają im wymagania. Daj rodzicom głębokie przekonanie, że wychowują przede wszystkim świadectwem swego życia. Niech podejmowany trud wychowania zaowocuje wzrastaniem dzieci w wierze, latach i mądrości i pozwala rodzicom cieszyć się z dobrze wypełnionego obowiązku. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wstawiennictwu bł. Celiny Borzęckiej, wychowawczyni dzieci w miłości i prawdzie, polecamy nasze dzieci i młodzież oraz naszą troskę o ich dobre wychowanie.

Litania do bł. Celiny.

 

5 DZIEŃ: życie zakonne Celiny - modlitwa za osoby poświęcone Bogu

 Przez beatyfikacje i kanonizacje Kościół wyraża wdzięczność Bogu za dar, jakim są jego dzieci, które potrafiły odpowiedzieć na łaskę Bożą. Wśród błogosławionych jest Celina Borzęcka. Pragniemy poznać jej życie i prosić, by była naszą orędowniczką.

 Bóg tak przedziwnie prowadził Celinę Borzęcką, że po latach powróciła do młodzieńczego pragnienia życia zakonnego. Po śmierci męża wyjechała z córkami do Rzymu i tam rozeznała wolę Bożą odnośnie dalszego życia. Po okresie przygotowania duchowego, jako 58-letnia kobieta - stała się Założycielką Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek. Zgromadzenie to powstało w Rzymie 6 stycznia 1891 r.

Z tego okresu życia Celiny Borzęckiej zachowały się takie zapisy: Mój Boże, któż śmiał wątpić o Twojej miłości? I nie mam się oddać na ślepo Tobie i tylko prosić i czekać Twej godziny, a być posłuszną Twemu wołaniu, Twej woli? (...) Czuję często, jakbym była ofiarą na zapoczątkowanie tego dzieła; czasami nie mam sił, aby to przyjąć, ale w chwilach łaski jestem szczęśliwa, że Bóg mnie wybrał.

 Rozważając ostatni etap życia Celiny Borzęckiej, jakim było oddanie się Bogu w życiu zakonnym, módlmy się za wszystkie osoby poświęcone Bogu.

Boże, Twej łaskawości powierzamy wszystkie osoby, które Tobie poświęcimy swe życie. Utwierdzaj w swojej miłości siostry zakonne, które podejmują posługę wychowawczą dzieci i młodzieży, które opiekują się chorymi i starszymi czy prowadzą różne dzieła apostolskie. Wspieraj posługę braci zakonnych i umacniaj wszystkie osoby zakonne, których szczególną misją jest modlitwa. Boże, wzbudzaj swą łaską nowe powołania zakonne, by nie brakowało tych, którzy swoją modlitwą i posługą apostolską pomnażają dobro Kościoła na całym świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wstawiennictwu bł. Celiny Borzęckiej, która jest Matką Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek polecamy jej duchowe córki oraz wszystkie osoby Bogu poświęcone.

Litania do bł. Celiny.

 

6 DZIEŃ: zawierzenie Bogu w życiu bł. Celiny Borzęckiej

 Opatrzność Boża ciągle obdarowuje nas ludźmi, którzy naśladując Chrystusa odeszli do Pana w opinii świętości. Wielu z nich Kościół daje nam jako wzór poprzez wyniesienie do chwały ołtarzy. Pragniemy poznać jedną z tych osób - błogosławioną Celinę Borzęcką i prosić, by była naszą orędowniczką u Boga.

 Rysem charakterystycznym w życiu Celiny Borzęckiej było zawierzenie Bogu i ukochanie woli Bożej. Czytając jej listy zarówno do Sióstr Zmartwychwstanek jak i do rodziny, znajdujemy w nich zdania o zawierzeniu Bogu. Te zdania są jak prawdziwe perły pośród zapisów dotyczących zwyczajnych spraw. Świadczą one o tym, jak bardzo Celina starała się przeżywać swą codzienność z Bogiem, wszystko odnosić do Boga.

Oto niektóre zdania z różnych listów: Trzeba wierzyć, że tu [w kłopotach], jak zawsze Bóg zadecyduje i przyjdzie nam z pomocą. (...) Proszę Boga o wiarę w to, czego Bóg chce, aż po niezrozumiałe cierpienie, które mi daje w tej chwili. (...) Cała mądrość w życiu to cierpliwość i zgadzanie się z wolą Bożą w każdej chwili, to jest ukochać cierpienie i to, co dzisiaj znieść trzeba. (...) Wszystko jest możliwe, jeżeli zechce Bóg. (...) Gdybym nie zwracała w każdej chwili oczu ku niebu, obawiałabym się wszystkiego. (...) Ja tylko na Boga rachuję i pewna jestem, że czynimy Jego wolę ..(...) Sama nie wiem co robić, Bóg pokaże. (...) Jakże się modlić bez końca trzeba (...), aby krok każdy w życiu piętno Bożej woli nam wskazywał!

 Rozważając dziś „mądrość zawierzenia" Bogu w życiu bł. Celiny Borzęckiej, módlmy się za nas samych:

Boże, Twoja Opatrzność nie zna granic. Bądź uwielbiony za wszystkie dobrodziejstwa Twojej bezinteresownej miłości dla każdego z nas. Ty wiesz, co dla nas jest najlepsze a jednocześnie znasz nasze serca, którym trudno zawierzyć Twojej Opatrzności. Prosimy więc, wspieraj nas swoją łaską, byśmy wciąż na nowo uczyli się powierzać Tobie całą naszą codzienność. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wstawiennictwu bł. Celiny Borzęckiej, uczącej zawierzenia Bogu w każdej sytuacji, polecamy tych, którzy przeżywają jakiekolwiek trudności i którym brak jest nadziei.

Litania do bł. Celiny:

 

7 DZIEŃ: szacunek Matki Celiny dla kapłanów - modlitwa za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie

 Poprzez kult świętych Kościół oddaje najwyższą cześć Bogu, który jest przedziwny w swoich świętych. Wśród nich jest błogosławiona Celina Borzęcka. Pragniemy poznać jej życie i prosić, by była naszą orędowniczką u Boga.

 Celina Borzęcka wychowała się w rodzinie, która otaczała szacunkiem kapłanów i ceniła ich posłannictwo. Jako dziesięcioletnia dziewczynka z wiarą przystąpiła do spowiedzi i I Komunii św., a później często korzystała z posługi sakramentalnej kapłanów. Spowiednik pomógł jej zobaczyć w woli rodziców - wolę Bożą odnośnie zamążpójścia. Także później kapłan pomógł jej odczytać plany Boże dotyczące realizacji powołania zakonnego i misji założenia żeńskiej rodziny zakonnej.

Celina Borzęcka dzieli się z nami mądrością, że na drodze życia potrzebujemy kapłanów, szafarzy sakramentów św. i przewodników duchowych. Swoją wdzięczność dla kapłana zapisała w następujących słowach: policzę do najlepszych wspomnień (...) bywanie codzienne na Mszy św., (...),  a nade wszystko osobiście dla mnie spowiedzi i nauki, które czerpałam przy zastępcy Chrystusa Pana, Ojca Piotra Semenenki, mego spowiednika. Niech będą dzięki Panu Bogu, że mnie do niego przyprowadził. Założonemu przez siebie Zgromadzeniu Zmartwychwstanek przekazała swój nadprzyrodzony stosunek do kapłanów i władzy w Kościele. Uczyła córki duchowe wdzięczności wobec kapłanów z bratniego Zgromadzenia Zmartwychwstańców, wypowiadając na przykład takie słowa: Dla mnie Zgromadzenie Ojców jest droższe, bo tam jest źródło.

 W czwartek jako dzień szczególnej modlitwy za kapłanów, pragniemy modlić się w tej intencji:

Chwalimy Cię Boże i dzięki Ci składamy za sakrament kapłaństwa i za kapłanów, których powołałeś do uczestniczenia w jedynym kapłaństwie Twego Syna, Jezusa Chrystusa. Umacniaj ich swoją łaską, by każdego dnia odnawiali w sobie dar Boży, byli dobrymi pasterzami Ludu Bożego i kapłanami według Twego Serca. Naucz nas wszystkich cenić wielkość i piękno kapłaństwa, które ostatecznie jest „darem i tajemnicą". Boże spraw, aby przykład życia kapłanów stawał się dla wielu młodych inspiracją, by także oni poszli za Tobą i by ofiarowali swoje życie, znajdując w ten sposób prawdziwe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wstawiennictwu bł. Celiny Borzęckiej polecamy wszystkich kapłanów, zwłaszcza tych, z których posługi duszpasterskiej korzystamy. Prosimy też za jej przyczyną o nowe, gorliwe powołania do służby Bożej.

Litania do bł. Celiny:

 

8 DZIEŃ: umiłowanie krzyża w życiu Matki Celiny

 Świat nie może żyć bez świętych. Święci swoim życiem ukazują wizję, która pozwala innym podnosić się z upadków, pokonywać trudności, rozpalać entuzjazmem siebie i innych. Pragniemy poznać jedną z tych osób - błogosławioną Celinę Borzęcką i prosić, by była naszą orędowniczką u Boga.

 Życie Celiny Borzęckiej znaczone było krzyżem, który przyjmowała z poddaniem się woli Bożej. Mężnie przeżywała cierpienia związane ze śmiercią dwojga maleńkich dzieci, śmierć męża aż po odejście do wieczności 43-letniej córki Jadwigi, z którą założyła Zgromadzenie Zmartwychwstanek. Bóg również nie oszczędził jej cierpień związanych z zaistnieniem nowej rodziny zakonnej. Pozostawiła wzór życia paschalnym powołaniem. Jest to przyjęcie i wypełnianie w życiu prawdy, że podobnie jak Chrystus, który cierpiał, aby wejść do chwały, także my - jeżeli chcemy z Nim zmartwychwstać - musimy naśladować Go, podejmując wciąż na nowo swój codzienny krzyż.

Celina Borzęcka z głębi swego doświadczenia duchowego zapisała: Nie ma rzeczy, której by dusza z miłości do Pana Jezusa nie wytrzymała.(...)  Pragnę krzyż miłośnie objąć, ukochać w każdej chwili, co Bóg daje.(...) Tylko łaską Bożą się trzymam, (...) to cała moja nadzieja, bo krzyż przecież jest odkupieniem, a my dopełniamy męki Chrystusa Pana. (...) Bogu za wszystko dziękuję i za straszny krzyż. Niech go dźwigam, oby tylko Zgromadzenie uświęciło się i doskonaliło.

 Wpatrując się w przykład bł. Celiny Borzęckiej, której Bóg udzielił łaski umiłowania tajemnicy Męki, śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, módlmy się za nas samych:

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty zesłałeś na świat swojego Syna, aby swoją Męką zwyciężył grzech i śmierć, a Zmartwychwstaniem przywrócił nam życie i radość. Dziękujemy Ci za to, że wzywasz nas i umacniasz swą łaską na drodze pełnienia Twojej świętej woli. Spraw, abyśmy idąc wiernie za krzyżem Twojego Syna, stali się uczestnikami Jego chwalebnego Zmartwychwstania. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Wstawiennictwu bł. Celiny Borzęckiej, która szła drogą przez krzyż i śmierć do zmartwychwstania i chwały polecamy wszystkich cierpiących na duchu i na ciele.

Litania do bł. Celiny.

 

9 DZIEŃ: nabożeństwo Bł. Celiny do Matki Najświętszej

 Maryja przoduje Kościołowi na drodze do świętości. W Niej święci i błogosławieni znajdują wzór na drodze wiary, miłości i zjednoczenia z Chrystusem. Również dla bł. Celiny Borzęckiej Maryja była najwspanialszym wzorem współpracy z łaską Bożą.

 Celina Borzęcka wcześnie związała swe życie z Matką Najświętszą. Szczególnie ukochała Jej wizerunek w Ostrej Bramie. Z Maryjnym „Fiat" wypowiedzianym w czasie Zwiastowania dwudziestoletnia Celina złączyła swoje „niech mi się stanie", gdy przekreślono jej plany. Szczególnie Może widocznym stało się naśladowanie Maryi w życiu już 73-letniej Celiny w chwili utraty dziecka - córki Jadwigi, która była jej oparciem i nadzieją. Celina Borzęcka nauczyła się tej głębokiej więzi z Maryją także dzięki pomocy O. Piotra Semenenki, który widział w Maryi konieczną pomoc w drodze do zjednoczenia z Bogiem.

Celina Borzęcka pozostawiła nam liczne modlitwy czy inne zapisy świadczące o pobożności maryjnej: Tobie, o Matko Ostrobramska, polecałam wszystko, co życie dać miało ..(...) Gdy mi wraca do duszy Maryja, wydaje mi się, żem odnalazła skarb najdroższy. Jezus, Pan miłości, a Maryja, jakby serce tej miłości, cała czysta, jasna, (...). I widzę cały bieg Jej życia, współudział z Synem aż do Męki Jego bolesnej.(...) Boże! Daj mi serce Maryi, daj mi myśl i wolę Maryi, przemień wszystko we mnie w to, co Jej jest.(...) Maryjo! Bądź Matką i Siostrą moją. (...) Znowu Maryja cała miłosna w myśli mojej - wierzę w Jej świętość, w Jej przyczynienie się za nas.

 Poznając duchową bliskość bł. Celiny Borzęckiej z Matką Najświętszą módlmy się za nas samych:

Panie nasz Boże, przyjmij nasze modlitwy, które zanosimy za pośrednictwem Maryi, Matki Twojego Syna i Matki całego Kościoła. Daj nam za Jej wstawiennictwem, ducha miłości, która wszystkiemu wierzy i wszystkiemu ufa, udziel nam ducha mądrości krzyża, abyśmy po przezwyciężeniu śmierci mogli w światłach zmartwychwstania zamienić nasze chrześcijańskie oczekiwania na wieczyste posiadanie Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wstawiennictwu bł. Celiny Borzęckiej polecamy całą parafię, w której wierni często modlą się i wzywają orędownictwa Najświętszej Maryi Panny.

Litania do bł. Celiny

opracowała S. Anna Helena Skalik CR